ภาษาจีนระดับต้น A

รายละเอียดหลักสูตร
  • เวลาเนื้อหา: 25:58 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

ภาษาจีนระดับต้น A เป็นคอร์สที่ปูความรูพื้นฐานทั้งหมดในภาษาจีน
โดยเน้นเนื้อหา ดังนี้  

  • ฝึกการใช้ PINYIN ให้เป็น  
  • ออกเสียงอย่างถูกต้องแบบคนจีนแท้ 
  • เรียนรู้หลักการเขียนอักษรจีน
  • เรียนรู้กฏของภาษาเบื้องต้น 
  • เรียนรู้คำศัพท์อย่างง่าย ประโยคเบื้องต้น 
  • ฝึกพูดภาษาจีนให้คล่อง ด้วยคำศัพท์ที่ได้เรียนไปแล้ว
  • เนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน

เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง