ภาษาจีนระดับต้น C

รายละเอียดหลักสูตร
  • เวลาเนื้อหา: 24:01 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

ภาษาจีน ระดับต้น C  เป็นคอร์สต่อเนื่องมาจากคอร์ส ภาษาจีนระดับต้น B หรือเหมาะสำหรับผู้ที่สอบผ่านระดับ HSK2 มาแล้ว 

เนื้อหาหลักในคอร์สนี้ ดังนี้ 

  • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนต่อเนื่อง 
  • เน้นการอ่านอักษรจีนเป็นหลัก ไม่มี PINYIN ประกบ
  • เน้นไวยากรณ์จีน ประโยคเชิงซ้อน
  • ทำแบบฝึกหัดหลากหลายแบบ เพื่อฝึกฝนการใช้งานจริง
  • เนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน
  • จบคอร์สนี้  มีความรู้เทียบเท่า ระดับ HSK3

เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง