ภาษาจีนระดับกลาง A

รายละเอียดหลักสูตร
  • เวลาเนื้อหา: 23:58 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

ภาษาจีนระดับกลาง A เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ระดับ HSK3 หรือเทียบเท่า 

โดยเน้นเนื้อหาดังนี้  
  • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมสอบระดับ HSK4
  • นำคำศัพท์มาเรียงประโยค และจับใจความประโยคได้
  • เรียนรูไวยากรณ์จีนต่อเนื่อง
  • ทำแบบฝึกหัด เพื่อให้คุ้นชินการใช้คำศํพท์ และไวยากรณ์อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  • เนื้อหาทั้งหมด 8 บทเรียน

เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง