ภาษาจีนระดับกลาง C

รายละเอียดหลักสูตร
  • เวลาเนื้อหา: 23:32 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

ภาษาจีนระดับกลาง C  เป็นคอร์สที่เนื้อหาต่อเนื่องจากระดับกลาง B

โดยเน้นเนื้อหาดังนี้  
  • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมสอบระดับ HSK4
  • นำคำศัพท์มาเรียงประโยค และจับใจความประโยคได้
  • เน้นวิธีการใช้คำศํพท์ที่ยากๆ และความแตกต่าง  
  • ทำแบบฝึกหัด เพื่อให้คุ้นชินการใช้คำศํพท์ และไวยากรณ์อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  • เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน

 


เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง