ภาษาจีน สนทนา เพื่อธุรกิจ 1

รายละเอียดหลักสูตร
  • เวลาเนื้อหา: 15:00 ชม.
  • เวลาที่ให้: 30:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

ภาษาจีน สนทนาเพื่อธุรกิจ 1
เน้นฝึกภาษาจีน เพื่อใช้โต้ตอบสื่อสาร ด้านธุรกิจ เป็นหลัก จะไม่เน้นการฝึกเขียนอักษรจีน
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร และผู้ที่เตรียมตัวสอบภาษาจีน BCT(商务汉语考试)  
(***ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบ GAT/PAT สอบ HSK หรือเตรียมตัวเรียนต่อที่จีน )


เนื้อหาเน้นปูพื้นฐาน ดังนี้ 
คำศัพท์เบื้องต้น
เรียนรู้ ศัพท์ภาษาจีน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เบื้องต้น เช่น บอกวันที่ กิจวัตรประจำวัน การเดินทาง สอบถามสถานที่ เป็นต้น 
ประโยคอย่างง่าย
ฝึกสื่อสารด้วยประโยคอย่างง่าย โต้ตอบด้วยภาษาจีนเบื้องต้น เน้นแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนสามารถพูดได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ
พินอิน  (PinYin)
สอนการใช้พินอิน ให้ผู้เรียนสามารถใช้ให้เป็น  เพราะเป็นเครื่องมือช่วยอ่านภาษาจีนให้ออก อีกทั้งเป็นเครื่องมือแทนการเขียนภาษาจีน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้เรียน ต้องมีทักษะด้านการใช้ พินอิน ติดตัวไว้เพื่อต่อยอดการเรียนภาษาจีน
การออกเสียง 
การออกเสียงอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกเรียนนั้น สำคัญมาก เพราะเป็นสำเนียงที่ติดตัวผู้เรียนไปตลอด ยากที่จะแก้ไขในภายหลัง  ดังนั้น ฝึกการออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจนในขั้นเริ่มต้นนี้ จึงมีความจำเป็น


เวลาที่ให้: 30:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง